Kursinnehåll

Grundutbildning i Observativ Rörelseanalys

Observativ Rörelseanalys är en teknik för kvalitativ och systematisk observation av individens uppresnings- och förflyttningsmönster utan andra hjälpmedel än våra ögon. Observativ Rörelseanalys kallades tidigare för Funktionell Rörelseanalys enligt Med. dr. Helga Hirschfeld och leg sjukgymnast Susanne Klein-Vogelbach.

Syftet med Observativ Rörelseanalys är att använda de rörelseanalytiska fynden som utgångspunkt för en funktionell behandling. Analysen tar fasta på skillnaden mellan normalt/optimalt och avvikande rörelsemönster. I analysen tas speciell hänsyn till kroppssegmentens förhållande till varandra och till förhållanden i rummet. En subjektiv bedömning av hållning görs med visuell observation av belastningen på foten samt av förhållandet mellan ben, bäcken, bål och kroppens orientering kring sin lodaxel.

Grundtankarna inom Observativ Rörelseanalys är vidareutvecklade av leg sjukgymnast Zeljka Celegin till att användas inom alla områden som sjukgymnaster arbetar inom. Observativ Rörelseanalys ger förståelse för hur problem uppstår och är ett effektivt redskap för att undersöka och behandla uppkomna problem.

 

På kurserna i Observativ Rörelseanalys tränas ögats förmåga att analysera rörelser. Flödet i rörelsekedjan studeras från foten, via knäet, höften, bäckenet, ryggraden och hela vägen upp till käkleden.

• Vad avviker från ett optimalt rörelsemönster

• Hur är utgångspunkten • Var startar rörelsen?

• Åt vilket håll trycker den kroppsdel som startar rörelsen?

• Vad blir effekten av trycket?

• I vilken riktning sker rörelsen?

 

Observera och analysera – behandla och förändra

Funktionella rörelser kan observeras och analyseras både subjektivt (kvalitativt) och objektivt (kvantitativt). För den objektiva analysen av rörelser finns idag stora möjligheter för registrering av rörelser med olika typer av datorstyrda rörelseregistreringssystem som även samtidigt kan registrera muskelaktivitet (EMG) och golvreaktionskrafter (kraftplattor). Detta är viktigt för forskningen samt för att bl. a kunna göra kliniskt gånganalys för bedömning pre- och postoperativt.

I den kliniska vardagen är det av största vikt att ta till vara kunskapen från den objektiv analysen, men av både tidsmässiga och ekonomiska skäl är det nödvändigt att snabbt kunna göra en professionell bedömning. Den subjektiva analysen av rörelser, där ögat är det viktigaste redskapet, är därför viktig att utveckla.

I Observativ Rörelseanalys är det viktigt att:

• analysera rörelsen genom observation

• finna och formulera vad som är det funktionella problemet

• medvetandegöra problemet hos patienten

• genom behandling och inlärning/träning av det nya rörelsemönster medverka till ett mer ekonomisk rörelsebeteende hos patienten.

 

För att kunna känna igen avvikelserna krävs det att man har en förebild från vilken jämförelsen kan ske. Målet är att som förebild ha en frisk människas normala rörelsemönster.

Analysen sker utifrån människans normala uppresnings- och förflyttningskoordinationer. I behandlingen används dessa för att återerövra ett ekonomiskt rörelsemönster som kan användas automatiskt.

Behandlingen inriktar sig primärt på de orsaker som föranlett besvären och symptomen ses som effekter av orsaken och är de kompensationer som sker i rörelsemönstret. Oavsett om kompensationen är orsakad av smärta, rörelseinskränkning, trauma, funktionsbortfall, förändrad kroppsuppfattning eller enbart ”dålig hållning” innebär behandlingen en förändring mot ett mer ekonomiskt rörelseomfång.

 

• En rörelse är ekonomisk när den sker i maximalt omfång med minimalt slitage.

• En muskel som arbetar rätt gör inte ont. Behandlingen innebär förändring och inlärning i samt guidning av ett för patienten optimalt rörelsemönster. Den är långsiktig och syftet är att integrera den i vardagen för att få en automatisering på sikt.

 

Grundutbildning i Observativ Rörelseanalys enligt Helga Hirschfeld

8 x 2 dagar

Innehåll: Grundprinciper för observativ, kvalitativ rörelseanalys i teori och praktik.

• Analys av normala koordinationer för uppresning och förflyttning inklusive gånganalys.

• Analys av olika kompensationsmönster som hållnings- och gångavvikelser inklusive deras koppling till olika smärttillstånd och funktionsproblem.

• Träning av normala koordinationer för uppresning, hållning, gång och ADL med hjälp av facilitering, tryckmotstånd och rörliga underlag.

• Underlag för analys av normala grundmönster är deltagarnas egna uppresnings- och förflyttningskoordinationer.

• Avvikande rörelsemönster analyseras på patienter med olika diagnoser

Utbildningen tar sin utgångspunkt i rådande kunskaper vad gäller motorisk kontroll, motoriskt lärande och motorisk utveckling.

 

Lärare:
Anna Kimming, MSc specialist i OMT
Catrin Mårdh, Vårdenhetschef sjukgymnastikenheten, Växjö.