Vad är det?

Bakgrund

 • Den Observativa rörelseanalysen har sitt ursprung i den sjukgymnastiska praktiken. Den har vuxit fram ur erfarenheter både i patientbehandling och diskussioner med elever i samband med undervisning utförd av den schweiziska sjukgymnasten och läraren Susanne Klein Vogelbach. Till Sverige kom den via Helga Hirschfeld, Med. dr, Leg sjukgymnast. Hon var präglad av Klein Vogelbachs tankar kring att analysera rörelser.
 • Helga har alltid varit mycket intresserad av hur rörelser ser ut och har i sin forskning visat att man kan verifiera rörelser kvantitativt med hjälp av datorstyrda rörelseanalyssystem. Helga är docent vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet och är chef för Forskningslaboratoriet för Motorisk Kontroll och Sjukgymnastik vid sektionen för sjukgymnastik. Helga har fram till 1983 hållit kurser i Funktionell Rörelseanalys och dessa vände sig i första hand till sjukgymnaster inom habiliteringen. 
 • Zeljka Celegin, Leg sjukgymnast, har haft förmånen att gå fyra av Helgas kurser. Sista kursen januari 1983 var en handledarkurs och fram till år 2000 har Zeljka Celegin tillsammans med kollegorna Marianne Rehnberg, Anna Kimming, Catrin Mårdh och Katarina Eriksson hållit totalt 25 kurser i Funktionell Rörelseanalys.


Observera och analysera --> behandla och förändra


Funktionella rörelser kan observeras och analyseras både subjektivt (kvalitativt) och objektivt (kvantitativt).
För den objektiva analysen av rörelser finns idag stora möjligheter för registrering av rörelser med olika typer av datorstyrda rörelseregistreringssystem som även samtidigt kan registrera muskelaktivitet (EMG) och golvreaktionskrafter (kraftplattor). Detta är viktigt för forskningen samt för att bl a kunna göra klinisk gånganalys för bedömning pre- och postoperativt. I den kliniska vardagen är det  nödvändigt att snabbt kunna göra en professionell bedömning. Den subjektiva analysen av rörelser, där ögat är det viktigaste redskapet, är därför viktig att behärska

 • I Observativ Rörelseanalys är det viktigt att;
  - kunna analysera rörelsen genom observation
  - finna och formulera vad som är det funktionella problemet
  - medvetandegöra problemet hos patienten
  - genom behandling och inlärning/träning av det nya rörelsemönster medverka till en mer ekonomisk rörelsebeteende hos patienten.
 • Analysen sker utifrån människans normala uppresnings- och förflyttningskoordinationer. Eftersom ”alla fel i rörelseapparaten återspeglas i gången” (Susanne Klein Vogelbach) är det särskilt viktigt att analysera människans komplexa gångmönster som en del i behandlingen. I behandlingen används fynden för att återerövra ett ekonomiskt rörelsemönster som kan användas automatiskt. Behandlingen inriktar sig primärt på de orsaker som föranlett besvären, symptomen ses som effekter av orsaken och är de kompensationer som sker i rörelsemönstret.
 • Oavsett om kompensationen är orsakad av smärta, rörelseinskränkning, trauma, funktionsbortfall, förändrad kroppsuppfattning eller enbart ”dålig hållning” innebär behandlingen en förändring mot ett mer ekonomiskt rörelsemönster.
  - En rörelse är ekonomisk när den sker i maximalt omfång med minimalt slitage.
  - En muskel som arbetar rätt gör inte ont.  
 • Behandlingen innebär förändring och inlärning i samt guidning av ett för patienten optimalt rörelsemönster. Behandlingen är långsiktig och syftet är att integrera den i vardagen för att få en automatisering på sikt. Det viktiga är inte att patienten utför en uppgift utan hur uppgiften utförs.